Interview met Wouter Wissink, Volta

Naar aanleiding van hun nieuwe website www.ananormlighting.be

BIV: Wij kennen Volta als de sectororganisatie van de elektrotechnische sector die ten dienste staat van bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 149.01. Jullie ondersteunen jullie partners met opleidingen, advies, strategisch onderzoek, infosessies, enz…
Onlangs hebben jullie een nieuwe website gemaakt https://www.ananormlighting.be/. Vanuit het BIV alvast onze felicitaties met deze mooi ogende en duidelijke gestructureerde website.

Kan je iets meer vertellen over het ontstaan van deze website? Waarom en hoe is die er gekomen?
Het project ‘Normen-Antenne kunstlicht’ is een project van Volta dat uitgevoerd wordt met steun van FOD economie. In het verleden was het WTCB (Buildwise) die het project trok maar omdat WTCB niet langer « kunstverlichting » als pijler binnen het bedrijf heeft, heeft Volta dit overgenomen. We hebben een projectaanvraag ingediend bij het FOD-economie en uiteindelijk is dit in aan Volta toegekend. Wij richten ons voor dit project voornamelijk op de specifieke doelgroepen:

•     Ontwerpers en voorschrijvers (architecten, studiebureaus, …).
•     Installateurs (elektrotechnisch installateurs en multitechnische installateurs).
•     Fabrikanten, verdelers en invoerders van verlichtingsarmaturen of -componenten.

De hoofdtaken: het verwerven van informatie, de sensibilisering en de technische ondersteuning van bedrijven.
Praktisch komt dit neer op deelname aan normalisatiecommissies, het volgen van opleidingen, deelname aan werkgroepen, het opzetten van een website, het organiseren van infosessies en seminaries, het schrijven en publiceren van artikels.

Vanwaar de benaming? Kan je even verklaren?
De Normen-Antenne als benaming vormen de schakel tussen normalisatie, regelgeving en een bepaalde sector (verlichting, brand, akoestiek, waterdistributie en -afvoer, circulaire economie, energieprestaties van gebouwen, enz.). Vandaar de naam ananormlighting! Het heeft dus niets te maken met dat we ons spiritueel moeten laten « verlichten » volgens de norm van Ana…

BIV: We lezen dat jullie met de website de normalisatie in de verschillende verlichtingsaspecten willen bespreken, zowel op vlak van product als op vlak van de toepassing.
In welke zin kan het BIV jullie hier van dienst zijn? Denken jullie dat het BIV een bijdrage kan leveren in de vervollediging van deze website?
Wat dat betreft is de BIV zeer nuttig voor ons omdat daar alles wordt besproken in de werkgroepen, voor zowel buiten als binnenverlichting, op gebied van regelgeving en normalisatie. Als we op de site ananormlighting informatie willen neerzetten dan moet het gebaseerd zijn op de laatste ontwikkelingen en correct naar buiten gebracht worden, het BIV is een betrouwbare bron uit eerste hand! Omdat het niet altijd eenvoudig is voor onze doelgroepen om de betekenis achter een norm goed te interpreteren of te begrijpen zien wij als Volta een taak weggelegd om dit op een, voor hun begrijpelijke taal, neer te schrijven en ze op de hoogte te brengen van de meest recente ontwikkelingen en veranderingen in bestaande of nieuwe normen, vandaar de website www.ananormlighting.be .

De installateurs zijn binnen Volta onze grootste doelgroep en we hebben enorm veel kennis op het gebied van het AREI (Vlaanderen) of RGIE (Wallonië) waarin een reeks voorschriften staan waaraan elektrisch materieel en elektrische installaties in België moeten voldoen. Het AREI en RGIE is een reglement of regelgeving, daarnaast zijn er ook normen, regels van goed vakmanschap en vrijwillig toe te passen maar zeker niet onbelangrijk om ze als installateur of fabrikant na te leven. Zonder naleving wordt er vaak geen goedkeuring afgegeven voor een geïnstalleerd project of kun je aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade dus zijn ze wel degelijk van zeer groot belang. De BIV kan dus een grote bijdrage leveren aan deze website door input te leveren die wij op die manier weer kunnen delen naar al de doelgroepen toe.

Op vlak van normalisatie in de verlichtingssector, zijn er thema’s of problematieken die u in het BIV (meer) wenst behandeld te zien en waar uw interesse als lid van het BIV naartoe gaat?
De problematieken of thema’s die voornamelijk te maken hebben met het volgende:
• product: aan welke (nieuwe) normen moet een product voldoen: dit is belangrijk om te weten zodat ook de installateur producten aankoopt die voldoen aan de norm en niet goedkope materialen aankoopt vanuit landen zonder enige keuring.
• uitfaseringen: voor de lampen is het belangrijk welke lampen op welk moment zullen worden uit gefaseerd en welke andere lampen mwel mogen worden toegepast. Ook de nieuwe energielabels bijvoorbeeld moeten ook gekend zijn.
• verantwoordelijkheden & impact: als voorbeeldje kan ik hier aangeven dat het aanpassen van een armatuur door een installateur (bijvoorbeeld TL armatuur aanpassen naar LED) enorme consequenties zal hebben naar keuring toe. Vaak beseft men dit niet en weten ze niet dat dan het armatuur opnieuw gekeurd moet worden door de fabrikant zelf of hij moet dit zelf gaan doen met als gevolg extra kosten, doorlooptijd, testen… De installateurs en fabrikanten moeten dus hun verantwoordelijkheden weten en ook de impact van een bepaalde norm op hun werk.

Wouter Wissink

Technologisch adviseur bij Volta

Wouter Wissink