Statutaire Organisatie

Het IBE-BIV is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met de volgende structuur:

1. De leden vormen de Algemene Vergadering, alleen effectieve leden hebben stemrecht

2. De Beheerraad wordt verkozen door de Algemene Raad

3. De Voorzitter en maximaal drie ondervoorzitters worden verkozen door de Beheerraad.

4. Het Directiecomité waarvan de samenstelling in de statuten is vastgelegd staat de Voorzitter bij in het dagelijks bestuur

5. De Secretaris-Generaal wordt benoemd door de Beheerraad buiten de leden en de bestuurders om.

De mandaten worden zoveel mogelijk verdeeld onder de vier voornaamste ledencategorieën: de industriesector, de elektriciteitssector, de sector van de openbare besturen en de sector van het onderwijs en onderzoek.

Het mandaat van Voorzitter wordt normaal volgens een beurtsysteem toegekend aan een vertegenwoordiger van deze vier voornaamste categorieën.

Maatschappelijke Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in de kantoren van het Bureau voor Normalisatie NBN.

Bureau voor Normalisatie – NBN

Jozef II-straat 40/6

B-1000 Brussel

Om praktische redenen worden de vergaderingen echter doorgaans gehouden in de lokalen van de verschillende leden.

frederic leloup
frederic leloupVoorzitter BIV

Bestuursorganen

Meer informatie over de samenstelling en bevoegdheden van onze diverse bestuursorganen kan u terugvinden via de link hieronder.

Mandaten BIV Quadrennium 2019-2023

Statuten van het BIV

In de statuten is onder andere vastgelegd:

  • De naam, het maatschappelijk doel en de zetel
  • De drie categorieën van leden
  • De samenstelling en bevoegdheden van de Algemene Vergadering
  • De samenstelling en bevoegdheden van de Beheerraad en de wijze waarop deze bevoegdheden aan het Directiecomité en het Secretariaat-Generaal worden gedelegeerd
  • De wetenschappelijke en technische activiteiten
  • De middelen van de vereniging
Statuten BIV

Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement bevat verklaringen en een gedetailleerde beschrijving van de Statuten.

Huishoudelijk reglement