Wat zijn normen

De Belgische wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie en richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 definiëren een norm als volgt:

” Een norm is een technische specificatie die door een erkende instelling met normatieve activiteiten met het oog op een herhaalde en voortdurende toepassing is goedgekeurd, waarvan de inachtneming niet verplicht is en die tot één van de volgende categorieën van normen behoort”

  • Een internationale norm 

  • Een Europese norm

  • Een nationale norm

Daarnaast maakt men een onderscheid tussen gehomologeerde normen en geregistreerde normen 

Type normen

In het domein van verlichting kunnen we verschillende types van normen identificeren met elk een eigen doeleinde.

Naast normen die zich toeleggen op de fysische onderbouw van licht en visuele waarneming, kunnen normen gericht zijn :

  • Op de toepassingen die verlichting behandelen

  • Op de producten

Organisaties voor normalisatie

Verschillende partijen nemen deel aan de normalisatie voor verlichting. Deze partijen die traditioneel actief zijn op het gebied van verlichting onderscheiden zich door de aard en het toepassingsdomein van de documenten waarvan zij de opvolging verzekeren.

Enerzijds zijn er organisaties die zich toeleggen op verlichtingstoepassingen, anderzijds zijn er organisaties die zich toespitsen op de producten.

Het BIV-IBE verzorgt de opvolging van de normalisatie gericht op verlichtingstoepassingen

  • Op internationaal vlak via de CIE

  • Op Europees vlak  – via de CEN TC 169

  • Op nationaal vlak via de verschillende werkgroepen van het BIV

Het Bureau voor Normalisatie NBN, de opvolger van het Belgisch Instituut voor de Normalisatie BIN, is het officiële lid voor België op het Europees niveau van CEN en CENELEC.

Verlichtingsinstellingen

Verlichtingsorganisaties in onze buurlanden