Norm NBN L18-004:2023 – Openbare Verlichting – Selectie van Verlichtingsklassen

Deze nieuwe versie van de norm NBN L 18-004:2023 werd begin dit jaar 2023 gepubliceerd en vervangt L18-004:2012. Deze norm is beschikbaar in de NBN webshop. 

Norm NBN L 18-004:2023 bepaalt nauwkeurig de verlichtingsklassen die nader zijn uitgewerkt in de norm NBN EN 13201-2. In dat opzicht wordt in dit document een classificatie in tabelvorm gebruikt van de soorten wegen en openbare ruimten die in België voorkomen, ongeacht of die beheerd worden op gewestelijk niveau, gemeentelijk niveau of door de privésector.

Als leidraad voor het gebruik van de klassen wordt een praktisch verband voorgesteld tussen de soorten wegen en de toe te passen verlichtingsklassen. Dit document geeft ook aanwijzingen voor de selectie van het studiegebied waarmee de in de norm NBN-EN 13201-2 gedefinieerde verlichtingsklassen in verband moeten worden gebracht, alsook de berekeningsparameters die als standaard moeten worden toegepast.

Er is geen verplichting om een openbare ruimte systematisch te verlichten. In dit document wordt geen stelling genomen over de criteria die de verlichting van een bepaald zone wel of niet rechtvaardigen, noch over de manier waarop een verlichtingsinstallatie gebruikt dient te worden. Wanneer een wegbeheerder of projectontwikkelaar ervoor kiest om een openbare ruimte te verlichten, moet hij dit doen in overeenstemming met dit document en de normen NBN EN 13201-2 en NBN EN 13201-3.

Overigens staan in dit document geen richtlijnen over de keuze van verlichtingsklassen voor tolstations, tunnels (de vereisten voor tunnels met gemotoriseerd verkeer zijn terug te vinden in de norm NBN L18-003), kanalen en sluizen. Parkeerzones worden erin evenmin behandeld omdat die het voorwerp uitmaken van de norm NBN EN 12464-2.

U vindt via onderstaande link een bestand terug met de berekening van de onderhoudsfactor.

L18-004_shortnl