Woord van de voorzitter bij de start van 2024

Geachte BIV-leden,
Geachte lichtprofessionals, 

Het nieuwe jaar is ondertussen een tweetal weken ingezet. In naam van de voltallige bestuursploeg van het BIV, wens ik u en uw geliefden een voorspoedig 2024 toe.
Een jaar geleden kondigde 2023 zich aan als een belangrijk jaar voor de vzw. De bestuurstermijn 2019-2023 werd afgesloten, waardoor nieuwe verkiezingen voor de bestuursfuncties op het programma stonden. In regel was het aan de sector van ‘levering of beheer van elektrische energie’ (nutsvoorzieningen) om het mandaat van voorzitter op te nemen en zo de krijtlijnen voor het beleid over de komende 4 jaren vast te leggen. Aangezien er geen kandidaturen werden ontvangen, werd op voorstel van de sector en het bestuursorgaan, en na goedkeuring door de leden van de Algemene Vergadering, geopteerd om het huidige voorzitterschap uitzonderlijk met 2 jaren te verlengen. In 2025 zal de vraag tot afvaardiging van een voorzitter opnieuw aan de desbetreffende sector worden voorgelegd. In tussentijd wil ik alle leden bedanken voor de blijk van vertrouwen…

De participatie van onze leden in de verschillende geledingen van de organisatie zal het komende jaar het belangrijkste aandachtspunt vormen voor een goede continuering van onze opdracht. In de dagdagelijkse werking van het BIV spelen de vice-voorzitters, werkgroep directeurs, en CIE en CEN TC169 vertegenwoordigers immers een onmiskenbare rol van betekenis. Zij zijn het die de normalisatie activiteiten in de praktijk vormgeven en de Belgische verlichtingssector op dit vlak internationaal vertegenwoordigen. Ook hier is er momenteel echter nood aan vers bloed. Zo zijn onder meer de functies van werkgroep directeur voor Werkgroep A (Verlichtingswetenschappen) en Werkgroep B (Toepassingen en Signalisatie in binnenruimtes) nog steeds vacant.

Waar de opname van nieuwe bestuursleden met een verruimende blik en vernieuwende ideeën op regelmatige tijdstippen voor elke organisatie wenselijk is om diversiteit in kennis en vaardigheden te garanderen en zo goed bestuur te faciliteren, is het even belangrijk om even stil te staan bij de verwezenlijkingen die de actieve leden via diverse werkgroepen en normalisatie commissies het voorbije jaar hebben gerealiseerd. Zo waren er opnieuw diverse activiteiten van kennisverspreiding en netwerking: de 2de editie van de ‘Back2School’ webinars, de organisatie van en deelname aan de beurs ‘Future Lighting’ en het traditionele IBE-BIV seminarie, om er maar enkele te noemen. Ook de vernieuwde ‘Praktijkgids voor verlichting van binnenwerkplekken’, die in oktober 2023 gepubliceerd werd, verdient een speciale vermelding.

Het mag duidelijk zijn dat we ook in 2024 van plan zijn om vanuit de verschillende werkgroepen verdere ondersteuning te bieden en diensten te verlenen aan onze leden. Daarnaast kijken we reeds vooruit naar het jubileumjaar 2025, waarin het BIV haar 100-jarig bestaan kent. Binnenkort starten we alvast met de voorbereidingen om dit jubileum op gepaste wijze te vieren.

Veel gelegenheid tot vieren is wat ik u dit jaar nog bijkomend toewens.

Frédéric Leloup
BIV Voorzitter